Χημείο

Χημείο

Η εταιρεία KEDOM διαθέτει σύγχρονο χημείο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, κάθε παρτίδα λιπαντικού επιδέχεται έλεγχο από το χημείο πριν αποδεσμευτεί, ενώ τηρείται πλήρης αποθήκη δειγμάτων και υπάρχει ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας προϊόντων από την έναρξη της παραγωγής μέχρι την παράδοσή τους σε κάθε πελάτη μας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων μας έχουμε εφαρμόσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001-2008.

Επιπλέον, γίνεται ευρεία χρήση αναλυτικών μεθόδων όπως:

Οπτικός έλεγχος

Κινηματικό ιξώδες όλων των προϊόντων στους 40°C και στους 100°C

Ειδικό Βάρος

Σημείο ροής σε θερμοκρασίες ψύχους (Pour Point)

Δυναμικό ιξώδες σε προσομοιωτή κινητήρα σε θερμοκρασίες ψύχους για τα λιπαντικά κινητήρων (CCS – Cold Cranking Simulator)

Ολικός αριθμός βάσεως (TBN – Total Base Number)

Ποσοστό απώλειας μάζας από εξάτμιση σε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες που μπορεί να υπάρξουν στο εσωτερικό ενός κινητήρα (Noack)

Ποσότητα υγρασίας σε όλα τα προϊόντα με τη μέθοδο Karl Fischer.

Φασματοσκοπία Υπερύθρου για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της σύστασης των προϊόντων (FTIR)

Ταχύτητα διαχωρισμού από το νερό για έλεγχο των λιπαντικών ναυτιλίας

Μέτρηση αντιαφριστικής ικανότητας

Σημείο ανάφλεξης ανοιχτού και κλειστού τύπου (Flash Point)

Ποσότητα στερεού υπολείμματος σε λιπαντικά μετά τη χρήση τους

Ποσότητα θειικής τέφρας (Sulphated Ash)

 

Ειδικό Βάρος
Ή αλλιώς η πυκνότητα του λιπαντικού σε σχέση με αυτή του νερού. Παρέχει μία ακόμα πληροφορία για την ποιότητα των προϊόντων και των πρώτων υλών.
ASTM D1298

Σημείο ροής σε θερμοκρασίες ψύχους (Pour Point)
Το σημείο ροής είναι δείκτης για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί ένα λιπαντικό να διατηρήσει τη ρευστότητά του, ώστε να είναι λειτουργικό και να παρέχει προστασία στον κινητήρα.
ASTM D97

Δυναμικό ιξώδες σε προσομοιωτή κινητήρα σε θερμοκρασίες ψύχους για τα λιπαντικά κινητήρων (CCS – Cold Cranking Simulator)
Προσδιορισμός της απόδοσης των λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσομοιώνοντας την κατάσταση της «ψυχρής εκκίνησης» – δηλαδή μέτρηση της ικανότητας εκκίνησης σε κρύο κινητήρα με υψηλή διατμητική τάση.
ASTM D5293

Ολικός αριθμός βάσεως (TBN – Total Base Number)
Μέτρηση της αλκαλικότητας του λιπαντικού, ιδιότητα η οποία είναι ικανή να αντισταθμίσει τη δράση των οξέων που σχηματίζονται κατά την θέρμανση του λιπαντικού. Η αλκαλικότητα παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης και της φθοράς, που μπορεί να προκαλέσει η εκτεταμένη παρουσία των παραγόμενων οξέων στον κινητήρα.
ASTM D2896

Ποσοστό απώλειας μάζας από εξάτμιση σε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες που μπορεί να υπάρξουν στο εσωτερικό ενός κινητήρα (Noack)
Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός κινητήρα μπορεί να εξατμίσουν μέρος του ελαίου και αυτό να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση καυσίμου και μεταβολές στις ιδιότητες του λιπαντικού.
ASTM D5800

Ποσότητα υγρασίας σε όλα τα προϊόντα με τη μέθοδο Karl Fischer.
Η υγρασία προκαλεί οξείδωση και καταστροφή του λιπαντικού και αυτό οδηγεί σε μειωμένη προστασία, διάβρωση και φθορά του κινητήρα.

Φασματοσκοπία Υπερύθρου για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της σύστασης των προϊόντων (FTIR)
Μία σημαντική μέθοδος ελέγχου της σύνθεσης των προϊόντων για τη σωστή ποιότητα και ποσότητα προσθέτων σε κάθε προϊόν.

Ταχύτητα διαχωρισμού από το νερό για έλεγχο των λιπαντικών ναυτιλίας
Η ικανότητα ενός λιπαντικού ελαίου να διαχωρίζεται από το νερό και να αντιστέκεται στη γαλακτωματοποίηση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό απόδοσης για εφαρμογές που υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης του λιπαντικού με νερό σε συνθήκες ανατάραξης.
ASTM D1401

Μέτρηση αντιαφριστικής ικανότητας
Προσδιορισμός του αφρισμού των λιπαντικών ελαίων είναι σημαντικός σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν αναταράξεις, υψηλή ταχύτητα οδοντωτών τροχών ή υψηλή ένταση άντλησης, που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπαρκή λίπανση, υπερχείλιση και οξείδωση.
ASTM D892

Σημείο ανάφλεξης ανοιχτού και κλειστού τύπου (Flash Point)
Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το λιπαντικό απελευθερώνει εύφλεκτες πτητικές ουσίες, ώστε να μπορεί αναφλεγεί με την ύπαρξη μικρής εστίας ανάφλεξης. Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ασφαλή χρήση των προϊόντων.
ASTM D92 & D93

Ποσότητα στερεού υπολείμματος σε λιπαντικά μετά τη χρήση τους
Υπολογίζεται η ποσότητα των εναποθέσεων που μπορεί να παραμείνουν στον κινητήρα και να προκαλέσουν επιμόλυνση των πιστονιών μετά την κατανάλωση του λιπαντικού.
ASTM D893

Ποσότητα θειικής τέφρας (Sulphated Ash)
Μία μεγάλη ποσότητα θειικής τέφρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη απόφραξη του φίλτρου σωματιδίων σε κινητήρες diesel, ενώ χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας θα οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα εξισορρόπησης των οξέων που δημιουργούνται κατά την καύση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
ASTM D874